PTFE (Teflon)

Je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu.

Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti:

Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na vlastnosti použitého materiálu. Mimo již uvedené vlastnosti patří k jeho výhodám fyziologická nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

kroužků, těsnících prvků, membrán, samomazných ložisek (např. i plněný grafitem) a k výrobě izolací pro dráty a kabely vystavené vysoké teplotě, povrchové úpravy kovů, výroba těsnících prvků

TEPELNÁ STABILITA

Při těchto teplotách vzniká řada perfluorolefinů a dalších štěpných produktů (tetrafluorethylen, hexafluorcyklo­propan, hexafluorpropen, oktafluorcyklo­propan, silně toxický perlurisobutylen). Téměř všechny jsou toxické. Trvale může být namáhán až při teplotách 260°C (krátkodobě až 300°C).

PTFE má vynikající mrazuvzdornost, kterou předčí i silikonový kaučuk, fólie z PTFE jsou ohebné i při –150°C.

ZÁPALNOST

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

CHEMICKÁ ODOLNOST

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Proto nemá pro trvalé zatížení napětí převyšovat 10 % ze zjištěné pevnosti při dané teplotě. Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.

Hustota je 2,15 –2,25×103 kg/m3. Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11. Nasákavost ve vodě nenastává a dílce nemění své rozměry ani po dlouhodobém uložení ve vodě.

DOPLŇUJÍCÍ VLASTNOSTI

POUŽITÍ


Tisk z webu sittech.cz

<<< Návrat na stránky