tisk strany mapa webu

PTFE (Teflon)

Home page > Plasty > PTFE (Teflon)

PTFE (Teflon)

Je velmi významným plastem ze široké skupiny fluorových polymerů. PTFE je krystalický polymer bílé barvy, parafinického vzhledu.

Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti:

 • vynikající chemická odolnost
 • výborná odolnost proti vysokým teplotám
 • výborné dielektrické vlastnosti
 • odolnost proti stárnutí – nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
 • dobré kluzné vlastnosti.

Používá se ve všech průmyslových odvětvích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na vlastnosti použitého materiálu. Mimo již uvedené vlastnosti patří k jeho výhodám fyziologická nezávadnost v rozsahu pracovních teplot, nepatrná adheze a výborné těsnící účinky.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

 • Výroba součástí armatur pro silně korozivní nebo tepelně náročná prostředí, k výrobě trubek, pístních

kroužků, těsnících prvků, membrán, samomazných ložisek (např. i plněný grafitem) a k výrobě izolací pro dráty a kabely vystavené vysoké teplotě, povrchové úpravy kovů, výroba těsnících prvků

TEPELNÁ STABILITA

 • PTFE je stabilní v rozmezí teplot od –200°C do +260°C , přičemž je nutno respektovat změny jeho vlastností v závislosti na teplotě. Při teplotě 327°C nastává měknutí a přechod z krystalického do amorfního stavu za současné objemové změny. Tání probíhá při teplotách okolo 345°C. Při vyšší teplotě nastává rozklad, který při měření hmotnostních ztrát je do teploty 380°C nepatrný. Od 380°C intenzita rozkladu roste a znatelně se začíná rozkládat teprve při teplotách od 400°C.

Při těchto teplotách vzniká řada perfluorolefinů a dalších štěpných produktů (tetrafluorethylen, hexafluorcyklo­propan, hexafluorpropen, oktafluorcyklo­propan, silně toxický perlurisobutylen). Téměř všechny jsou toxické. Trvale může být namáhán až při teplotách 260°C (krátkodobě až 300°C).

PTFE má vynikající mrazuvzdornost, kterou předčí i silikonový kaučuk, fólie z PTFE jsou ohebné i při –150°C.

ZÁPALNOST

 • PTFE patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575°C. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

 • PTFE má velmi dobré elektroizolační vlastnosti, které jsou jen málo závislé na teplotě a frekvenci.Elek­trická pevnost je vyšší než 10 kV/mm. Měrný povrchový odpor dosahuje hodnot řádově vyšších než 1010 ohm a měrný vnitřní odpor vyšších než 1013 ohm.cm. Permitivita je menší než 3 a ztrátový činitel je menší než 10 –2.

CHEMICKÁ ODOLNOST

 • Chemickou odolností PTFE převyšuje všechny ostatní polymery. PTFE odolává kyselinám (např. je stálý ve vroucí kyselině dusičné, lučavce královské) zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organokovovým sloučeninám alkalických kovů. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

 • PTFE má ve srovnání s jinými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot a dostatečnou pružnost při velmi nízkých teplotách, velmi dobrou vrubovou a rázovou houževnatost v širokém rozsahu teplot. Při tlakovém zatížení se nedrtí, ale má sklon k tečení, přičemž stupeň deformace při daném napětí je časově závislý.

Proto nemá pro trvalé zatížení napětí převyšovat 10 % ze zjištěné pevnosti při dané teplotě. Pevnost v tahu je vyšší než 12 Mpa a tažnost je větší než 150 %.

Hustota je 2,15 –2,25×103 kg/m3. Statický součinitel tření PTFE na oceli je 0,07 až 0,11. Nasákavost ve vodě nenastává a dílce nemění své rozměry ani po dlouhodobém uložení ve vodě.

DOPLŇUJÍCÍ VLASTNOSTI

 • PTFE odolává dobře povětrnostním vlivům a mikroorganismům, je fyziologicky nezávadný i při implantaci do živé tkáně. Při větší dávce radioaktivního záření degraduje.

POUŽITÍ

 • potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl
 • těsnící prvky
 • kluzné elementy
 • membrány

© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz