tisk strany mapa webu

IDT-Dichtungstechnik GmbH

Nyní zastupujeme v ČR a SR významného německého výrobce těsnění firmu IDT-Dichtungstechnik Gm­bH

NABÍZÍME ŘEZÁNÍ DESKOVÝCH MATERIÁLŮ

Nabízíme Vám možnost řezání deskových materiálů na CNC ploteru s maximální plochou 1600×1700mm. Vhodné především pro výrobu těsnění a atypických dílů v malých sériích. Více informací na straně Řezání atypicých těsnění

Home page > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Příjem objednávek

 • telefonicky (476 441 324)
 • faxem (fax: 476 108 937)
 • e-mailem (objednavka@sittech.cz)
 • poštou (Františka Kmocha 1824, Most)

Ceny

 • řídí se platnými ceníky nebo dle nabídky na základě poptávkového řízení

Slevy

Poskytujeme tyto slevy:

 • množstevní (bez ohledu na obrat)
 • obratové (v případě uzavření rámcové smlouvy)
 • věrnostní (lze poskytnout na základě dlouhodobé spolupráce)

Dodací lhůty

 • zboží je na skladě do 24 hodin
 • zboží je skladem u našich dodavatelů 1 – 2 týdny
 • zboží je zadáno do výroby 2 – 5 dnů
 • zboží zadáno do výroby u našich dodavatelů 3 – 8 týdnů

Doručení zboží

 • vlastní způsob dodavatele
 • poštou bez dobírky (Profi balík – 24 hodin) cena cca 65 – 80 Kč
 • poštou na dobírku (Profi balík – 24 hodin) cena cca 80 – 100 Kč
 • osobní odběr

Místo plnění

 • sídlo odběratele
 • sklad odběratele (pokud je jinde než sídlo)
 • sídlo dodavatele
 • místo dle dohody

náklady na dopravu hradí:

 • odběratel – standardně
 • dodavatel – u zákazníka se smluvními podmínkami

Platební podmínky

 • PP – převodním příkazem se splatností 7, 14, 21, 30 a 45 dnů
 • Hotovostí
 • Dobírka
 • Záloha 100 %
 • Zápočet (po dohodě)
 • Kombinace všech bodů (po dohodě)

Všeobecné smluvní a obchodní podmínky

Část 1.

Všeobecná ustanovení

Níže uvedené prodejní podmínky rozšiřují základní ustanovení kupní smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Jejich platnost je dána v plném rozsahu. Podklady pro uzavření kupní smlouvy, jako výkresy, technické parametry, předložené kupujícím jsou pro prodávajícího závazné, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Všechna ujednání, ať ústní nebo písemná, učiněná před podpisem kupní smlouvy oběma smluvními stranami, se stávají nezávaznými, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s všeobecnými podmínkami.

Práva a povinnosti vyplývající z této kupní smlouvy a jejich všeobecných podmínek nejsou smluvní strany oprávněny převádět na třetí osoby. Pokud jedna ze smluvních stran nesplní závazek vyplývající pro ni z kupní smlouvy, je oprávněna protistrana trvat na jeho plnění.

Vlastnická práva k předmětu smlouvy nabývá kupující teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Cena a platební podmínky

Dohoda o ceně smluvního zboží je považována za základní podmínku a bez jejího ujednání či způsobu jejího dodatečného určení je kupní smlouva neplatná. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou bez DPH.

Pokud není smlouvou stanoveno jinak, kupní cenou se rozumí cena předmětu koupě. Pokud není smlouvou stanoveno jinak, prodávající je oprávněn vystavit kupujícímu fakturu obsahující kupní cenu v době, kdy je smluvní zboží dodáno a převzato.

Splatnost faktury se sjednává standardně na 14 dnů od dodání zboží, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to formou bankovního převodu z účtů smluvních strn, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.

Platba se považuje za uskutečněnou okamžikem připsání příslušných finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího.

V případě prodlení kupujícího s placením smluvní ceny je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za období ode dne splatnosti dlužné částky do dne jejího uhrazení ve výši 0,05% z této částky za každý den prodlení.

V případě, že je kupující v prodlení s placením, zůstává předmět plnění ve vlastnictví prodávajícího až do uhrazení kupní ceny.

Dodací podmínky
Termín dodání uvedený v kupní smlouvě platí jako termín závazný. Nedodrží-li prodávající termín dodání, je povinen uhradit kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení.

Prodávající splní svou povinnost vyplývající z kupní smlouvy dodávkou sjednaného zboží tak, že toto zboží předá kupujícímu za stanovených podmínek, řádně je označí, zabalí a uvědomí o tom kupujícího.

V případě, že je zboží připraveno k expedici ve sjednaném termínu, je prodávající oprávněn vystavit daňový doklad a zboží vyskladnit do jeho skladu, a to do 7 dnů od vyrozumění o vyskladnění zbo­ží.

Jestliže je zboží připraveno k expedici, prodávající písemně vyrozumí o tom kupujícího a vyzve ho k odebrání zboží, pokud nebude dohodnuto jinak.

Okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení s dodáním zboží

V případě, že dojde k událostem, které nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající povinen o těchto skutečnostech informovat kupujícího a vzájemnou dohodou řešit důsledky z toho vyplývající.

Reklamace
Smluvní zboží má vady, jestliže nebude dodáno v množství, jakosti a provedení stanoveném kupní smlouvou a nebude vykazovat parametry dané technickou specifikací.

Kupující je povinen neprodleně zboží po jeho převzetí prohlédnout a případně podat zprávu o zjištěných vadách, tzn. zboží reklamovat.

Prodávající je povinen poskytnout na smluvní zboží záruku, že zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. Nevyplývá-li z obsahu smlouvy něco jiného, začíná záruční doba plynout ode dne dodání a převzetí smluvního zboží.

Pokud jde o vady, na které se záruka nevztahuje, platí plně ustanovení o zákonné odpovědnosti za vady.

Záruka prodávajícího zaniká, pokud kupující sám provádí nebo nechá provádět třetí osobou bez vědomí a svolení prodávajícího během záruční doby oprav, a nebo došlo k porušení provozně montážních předpisů prodávajícího.

Záruční doba je 12 měsíců. Delší záruční doba může být stanovena písemnou dohodou obou stran.

Část 2.

Příjem objednávek

 • telefonicky
 • faxem
 • e-mailem
 • poštou

Ceny
řídí se platnými ceníky nebo dle nabídky na základě poptávkového řízení

Slevy
Poskytujeme tyto slevy

 • množstevní (bez ohledu na obrat)
 • obratové (v případě uzavření rámcové smlouvy)
 • věrnostní (lze poskytnout na základě dlouhodobé spolupráce)

Dodací lhůty

 • zboží je na skladě = 24 hodin
 • zboží je na skladě u našich dodavatelů = 1–2 týdny

zboží je zadáno do výroby = 2–5 dnů zboží zadáno do výroby u našich dodavatelů = 3–8 týdnů

Dodávky zboží

 • autem dodavatele
 • poštou bez dobírky (Profi balík – 24 hodin)
 • poštou s dobírkou (Profi balík – 24 hodin)
 • zásilkovou službou bez dobírky
 • zásilkovou službou s dobírkou
 • osobní odběr

Místo plnění

 • sídlo odběratele
 • sklad odběratele (pokud je jinde než sídlo)
 • sídlo dodavatele
 • místo dle dohody

Náklady na dopravu hradí:

 • odběratel – standartně
 • dodavatel – u zákazníka se smluvními podmínkami

Platební podmínky

 • PP – převodním příkazem se splatností 14, 21, 30 a 45 dnů
 • Hotovost
 • Dobírka
 • Záloha 100 %
 • Zápočet (po dohodě)
 • Kombinace všech bodů (po dohodě)

V případě nedodržení splatnosti účtujeme penále ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení.


© SITTECH CZ s. r. o., V Luhu 3343, 435 02 Most tel.: 476 441 324, e-mail: info@sittech.cz